Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné

(1) Naše podmínky prodeje platí výhradně; podmínky zákazníka, které se odlišují od našich prodejních podmínek, uznáme, pokud jsme je výslovně písemně potvrdili. Naše podmínky prodeje platí také v případě, pokud jsem vzali předem na vědomost podmínky zákazníka, které odporují nebo se odlišují od našich prodejních podmínek.
(2) Všechny dohody, které se uzavřely mezi námi a zákazníkem za účelem provedení této smlouvy, jsou ošetřeny v této smlouvě.
(3) Naše podmínky prodeje platí pouze vůči firmám ve smyslu § 310 odst. 1 OZ.
(4) Naše podmínky prodeje platí také pro všechny budoucí obchody se zákazníky.

II. Nabídka/podklady pro nabídku

(1) Naše nabídka podléhá změnám, pokud nevyplývá nic jiného z nabídky.
(2) Na všechna zobrazení, výkresy, kalkulace a jiné podklady si vyhrazujeme vlastnická a autorská práva. To platí tako pro takové písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejím předáním třetí straně potřebuje zákazník náš výslovný písemný souhlas.

III. Ceny, platební podmínky

(1) Pokud z potvrzení smlouvy nevyplývá nic jiného, platí naše ceny !z dílny“, včetně balení, bez palet. Ponecháváme si právo u smluv se smluvenou dobou dodání delší než 4 měsíce změnit naše ceny odpovídajícím způsobem, pokud se po uzavření smlouvy objeví zvýšení nákladů, obzvláště na základě mzdových vyrovnání nebo změn ceny materiálu. Stejně tak jsme povinni se zachovat při snížení nákladů. Jakmile dojde ke snížení nákladů stejně jako k jejich zvýšení, uvědomíme zákazníka ihned jakmile tato situace nastane. Pokud zvýšení obsahuje více než 5 % smluvené ceny, náleží zákazníkovi právo na zrušení smlouvy (právo na výpověď nebo odstoupení od smlouvy).
(2) Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách obsažena; bude uvedena na zvláštní faktuře v zákonné výši ve den vystavení faktury.
(3) Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
(4) Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, je kupní cena netto (bez odečtu) splatná v rámci 30 dní od data faktury. Platí zákonná pravidla, která se týkají následků zpoždění platby.
(5) Práva na započtení náleží zákazníkovi pouze v případě, že jeho protinároky považujeme za právoplatné, nesporné a uznáme je. Mimo to je zákazník oprávněný k provedení zástavního práva, pokud se jeho protinárok dotýká stejného smluvního vztahu.
(6) Úvěr o změněn nebo šeku proběhne výhradně vstupem hodnoty dnem, kdy můžeme disponovat protihodnotou. Výlohy a náklady jdou na vrub zákazníka.

IV. Doba dodání

(1) Začátek námi stanovené doby dodání předpokládá vysvětlení všech technických dotazů.
(2) Dodržení našeho závazku dodání předpokládá další včasné a správné splnění povinností zákazníka. Právo odmítnutí nesplněné smlouvy zůstává vyhrazeno.
(3) Pokud se zákazník zpozdí s odběrem nebo poruší trestuhodně jiné spolu související povinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu všech škod, které nám tím vznikly, včetně všech dodatečných nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny.
(4) Pokud existují předpoklady z ods. 3., přechází nebezpečí náhodného zániku nebo náhodného zhoršení kupní věci v tomto okamžiku na zákazníka, zatímco zákazník je v prodlení s odběrem nebo splátkou.
(5) Ručíme podle zákonných ustanovení, pokud předložená kupní smlouva je fixním obchodem ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 OZ nebo § 376 HGB. Ručíme také podle zákonných ustanovení, jakmile je následkem zpoždění dodávky z naší strany zákazník oprávněn k oznámení o zániku jeho zájmu pokračovat v plnění smlouvy.
(6) Dále ručíme podle zákonných ustanovení za to, že jakmile vznikne prodlení dodávky z naší strany nebo dojde k hrubému porušení smlouvy, máme právo připočítat chybu na vrub našeho zástupce nebo zástupného činitele. Jakmile se zpoždění dodání nedotýká jednoho z našich uváděných porušení smlouvy, je naše ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné typicky se vyskytující škody.
(7) Také ručíme podle zákonných ustanovení, pokud se zpoždění dodávky způsobené námi dotýká porušení podstatného účelu smlouvy ( povinnost, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy nebo porušení základních povinností (povinností, jejichž splnění v základě umožňuje správné provedení smlouvy a na jejichž dodržení zpravidla zákazník spoléhá); v takovém případě není záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

V.Riziko vlastnictví

(1) Pokud z potvrzení smlouvy nevyplývá nic jiného, je smluvena dodávka „z dílny“.
(2) Pro zpětné přijetí balení platí zvláštní dohody.
(3) Pokud si to zákazník přeje, pokryjeme dodávku pomocí pojištění dopravy, případné náklady nese zákazník.

VI. Odpovědnost za vady

(1) Nároky na odpovědnost za vady zákazníka předpokládají, že tyto byly úspěšné podle § 377 HGB jeho dlužním vyšetřováním a pokáráním.
(2) Pokud existuje nedostatek zakoupeného zboží, jsme oprávněni k volbě dodatečného plnění ve formě odstranění nedostatku nebo k dodání nové bezvadné věci. V případě odstranění nedostatku jsme povinni nést všechny nutné náklady k odstranění nedostatku, především náklady na dopravu, cesty, práci a materiál, pokud se nezvýší tím, že zakoupená věc byla doručena na jiné místo než bylo místo plnění.
(3) Pokud se dodatečné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn podle svého rozhodnutí požadovat odstoupení nebo snížení.
(4) Ručíme podle zákonných ustanovení, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody, které se dotýkají úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hru bé nedbalosti našeho zástupce nebo pomocníků. Pokud nám není účtované úmyslné porušení smlouvy, je záruka na náhradu škod omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(5) Ručíme podle zákonných ustanovení, pokud jsme porušili podstatnou smluvní povinnost ( povinnost, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy nebo porušení základních povinností (povinností, jejichž splnění v základě umožňuje správné provedení smlouvy a na jejichž dodržení zpravidla zákazník spoléhá); v takovém případě není záruka náhrady škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
(6) Pokud zákazníkovi náleží nárok na náhradu škody místo výkonu, je naše záruka omezena v rámci odstavce 3.na náhradu předvídatelných, typicky se vyskytujících škod.
(7) Záruka kvůli trestuhodnému poškození života, těla nebo zdraví zůstává nedotčena; to platí také pro nucenou záruku podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
(8) Pokud není uvedeno jinak, je záruka vyloučena. (9) Promlčení záruky na nedostatky je 12 měsíců od přechodu rizika. (10) Promlčení v případě regresu dodání podle §§ 478, 479 OZ tímto zůstává nedotčeno; je v délce 5 let od dodání vadné věci.

VII. Celková záruka

(1) Další záruka na náhradu škod než v § 6, je – bez ohledu na zcela přirozeně uplatněného nároku – vyloučena. To platí především pro nároky na náhradu škody ze zadlužení při uzavření smlouvy, kvůli jiným porušením povinnosti nebo kvůli deiktickým nárokům na náhradu věcných škod podle § 823 OZ.
(2) Omezení podle odstavce 1. platí také pokud zákazník požaduje místo nároku na náhradu škody místo výkonu náhradu zbytečných výdajů.
(3) Pokud záruka na náhradu škody je vůči nám vyloučena nebo omezena, platí také s ohledem na osobní záruky na náhradu škod našich zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a zástupných činitelů.

VIII. Zabezpečení majetku

(1) Ponecháváme si právo vlastnictví zakoupené věci až do příchodu všech plateb z dodací smlouvy. Chování zákazníka v rozporu se smlouvou, obzvlášť při zpoždění platby, jsme oprávněni vzít zpět zakoupenou věc. Při zpětném přijetí zakoupené věci námi jde o odstoupení od smlouvy.. Jsme oprávnění po zpětném přijetí zakoupené věci ji recyklovat, zánik použití se vypočítá podle závazků zákazníka – po odečtu přiměřených nákladů na recyklaci.
(2) Zákazník je povinen, pečlivě zacházet se zakoupenou věcí;obzvláště je povinen, zajistit ji na svoje náklady proti požáru, vodě a krádeži v dostatečné hodnotě. Pokud jsou nutné údržbářské a inspekční práce, musí je zákazník provést na vlastní náklady.
(3) Při exekuci nebo jiném zásahu třetí strany nás musí zákazník neprodleně písemně informovat, abychom mohli podat stížnost podle § 771 ZPO. Pokud není třetí strana schopna nahradit nám soudní a mimosoudní náklady na žalobu podle § 771 ZPO, ručí zákazník za vzniklou sizuaci vůči nám.
(4) Zákazník je oprávněný zakoupenou věc dále prodat v řádném obchodním vztahu, postupuje nám tím všechny pohledávky ve výši koncové částky na faktuře (včetně DPH) naší pohledávky, která mu vznikne z další realizace vůči jeho odběrateli nebo třetí straně, a sice nezávisle na tom, jestli byla zakoupená věc dále prodaná bez nebo po zpracovaní. K výběru této pohledávky je zákazník zmocněn tako po odstoupení. Naše oprávnění sami vyžadovat pohledávku, zůstává tímto nedotčeno. Zavazujeme se ale nevyžadovat pohledávku, dokud zákazník nesplní svoje platební povinnosti ze sebraných výnosů, nebude mít zpoždění s platbou a není na něj podána žádost o zahájení vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení. Pokud se ale jedná o takový případ, můžeme požadovat, aby zákazník oznámil odstoupené požadavky a jejich dlužníky, a zpřístupnil nám všechna dostupná data, vydal náležité podklady a sdělil dlužníkovi (třetí straně) odstoupení.
(5) Zpracování nebo přestavění zakoupené věci zákazníkem je vždy provedeno námi. Pokud se zakoupená věc zpracuje jinými předměty než našimi, pak požadujeme spoluvlastnictví nové věci ve vztahu hodnoty zakoupené věci (konečná částka na faktuře včetně DPH) k dalším zpracovaným předmětům v čase zpracování. Pro věc vzniklou zpracování platí v ostatním to stejné jako pro zachování dodané zakoupené věci.
(6) Pokud se zakoupená věc nedodělitelně smísí jinými předměty než našimi, pak požadujeme spoluvlastnictví nové věci ve vztahu hodnoty zakoupené věci (konečná částka na faktuře včetně DPH) k dalším zpracovaným předmětům v čase smíšení. Pokud smísení proběhne takovým způsobem, že věc zákazníka je považována za hlavní věc, tak platí dohodnuté, že zákazník částečně přenese spoluvlastnictví. Zákazník zachová takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro nás.
(7) Zákazník nám také podstupuje pohledávky k zabezpečení našich pohledávek proti němu, které vznikají ze spojení zakoupené věci s vlastnictvím vůči třetí osobě.
(8) Zavazujeme se, uvolnit všechny příslušné jistoty na vyžádání zákazníka do té míry, dokud realizovatelná hodnota našich jistot přesáhne pohledávky nutné k zajištění o více než 10%; výběr uvolněných jistot náleží nám.

IX. Státní příslušnost – místo plnění –

(1) Pokud je zákazník obchodník, je místem soudu sídlo naší firmy, jsme ale oprávněni, žalovat zákazníka také v místě jeho bydliště.
(2)Platí právo Spolkové republiky Německo – platnost CISG je vyloučena.
(3) Pokud z potvrzení smlouvy nevyplývá nic jiného, je sídlo naší firmy místem plnění.