Algemene voorwaarden

I. Algemeen

(1) Onze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; wij erkennen geen strijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant, tenzij wij daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing zelfs als we onvoorwaardelijk leveringen aan de klant uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant strijdig zijn met onze voorwaarden.
(2) Alle overeenkomsten tussen ons en de klant met het oog op de uitvoering van dit contract zijn schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.
(3) Onze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers in de zin van § 310 par.1 BGB.
(4) Onze verkoopvoorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige transacties met de klant.

II. Offerte/offertedocumenten

(1) Onze offertes zijn vrijblijvend voor zover in de offerte niets anders is vermeld.
(2) Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor op alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten. Dit geldt ook voor dergelijke schriftelijke documenten die als ‘vertrouwelijk’ zijn aangemerkt. De klant mag dergelijke documenten uitsluitend delen met derden na onze nadrukkelijke, schriftelijke toestemming.

III. Prijzen, betalingscondities

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging zijn onze prijzen ‘af fabriek’, inclusief verpakking, exclusief pallets. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen, in het geval van overeenkomsten met een overeengekomen leveringstermijn van meer dan vier maanden, te wijzigen als kostenstijgingen plaatsvinden na het sluiten van de overeenkomst, met name als gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten of wijzigingen in materiaalprijzen. Op dezelfde manier zijn wij verplicht om kostendalingen met u te verrekenen. Zowel kostendalingen als kostenstijgingen zullen wij, zodra en voor zover ze zijn opgetreden, op verzoek aan de klant aantonen. Wanneer de verhoging meer dan 5% van de overeengekomen prijs bedraagt heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden (recht van opzegging of intrekking).
(2) De wettelijke omzetbelasting is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt op de dag van facturering berekend volgens de dan geldende tarieven en afzonderlijk op de factuur vermeld.
(3) Een betalingskorting mag alleen worden ingehouden als die schriftelijke is overeengekomen.
(4) Voor zover in de orderbevestiging niet anders aangegeven moet de aankoopsom netto (zonder korting) binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons zijn betaald. De wettelijke regels met betrekking tot de gevolgen van een betalingsachterstand zijn van toepassing.
(5) De klant heeft alleen recht op verrekening wanneer diens tegenvordering van rechtswege is vastgesteld of door ons is erkend. Verrekenen door de klant is alleen toegestaan voor zover diens tegenvordering berust op dezelfde overeenkomst.
(6) Creditfacturen voor wissels en cheques worden bepaald aan de hand van de valutadatum van de dag waarop wij konden beschikken over de tegenwaarde. Onkosten en kosten worden doorberekend aan de klant.

IV. Levertijd

(1) De door ons vermelde levertijd gaat pas in op het moment dat alle technische vragen zijn afgehandeld.
(2) Wij komen onze leveringsverplichtingen uitsluitend na als ook de klant tijdig en correct diens verplichtingen aan ons nakomt. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst niet na te komen.
(3) Als de klant in gebreke blijft met de acceptatie of opzettelijk andere samenwerkingsverplichtingen schendt, hebben wij het recht financiële genoegdoening te eisen voor de schade die wij daardoor leiden, inclusief eventuele bijkomende kosten. Wij behouden ons het recht op verdere vorderingen voor.
(4) Voor zover aan de voorwaarden van par. 3 is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechtering van het eigendom over op de klant op het moment dat deze in gebreke is met de acceptatie of de betaling.
(5) Wij aanvaarden aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen, voor zover de onderliggende koopovereenkomst een termijnovereenkomst is in de zin van § 286, par. 2, nr. 4 BGB of § 376 HGB. Wij aanvaarden ook aansprakelijkheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, als de klant gerechtigd is om te beweren dat diens belang bij de verdere uitvoering van de overeenkomst heeft opgehouden te bestaan als gevolg van een door ons veroorzaakte vertraging in de levering.
(6) Bovendien zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen indien de vertraging in de aflevering het gevolg is van een opzettelijke of grove nalatige schending van de overeenkomst door ons; een fout van onze vertegenwoordigers of een fout van onze plaatsvervangende vertegenwoordigers. Als de vertraging in de levering niet het gevolg is van een opzettelijke schending van de overeenkomst door ons, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(7) Wij aanvaarden ook aansprakelijkheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor zover de vertraging in de levering door ons berust op een verwijtbare schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (verplichting waarvan de schending de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt) of een schending van kardinale verplichtingen (verplichtingen die essentieel zijn voor een correcte naleving van de overeenkomst en waarop de klant vertrouwt); in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

V. Risico-overdracht

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging zijn onze prijzen ‘af fabriek’.
(2) Voor het terugnemen van verpakkingen gelden afzonderlijke overeenkomsten.
(3) Indien gewenst door de klant sluiten wij voor de levering een transportverzekering af. De kosten daarvoor brengen wij in rekening bij de klant.

VI. Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Klanten kunnen alleen een klacht vanwege een of meerdere gebreken doen gelden wanneer hij aan zijn conform § 377 HGB verplichte onderzoeks- en meldingsverplichtigen heeft voldaan.
(2) Voor zover er een gebrek aan het eigendom is hebben wij het recht om, naar eigen goeddunken, het gebrek ofwel te verhelpen of een nieuw artikel zonder gebreken te leveren. Wanneer wij besluiten het gebrek te verhelpen dragen wij alle kosten die daaruit voortvloeien, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze worden verhoogd doordat het eigendom naar een andere locatie dan de locatie waarnaar het eigendom werd verzonden is verplaatst.
(3) Wanneer het gebrek niet adequaat kan worden verholpen heeft de klant het recht de koop ongedaan te maken of een gedeeltelijke restitutie van de koopprijs te verlangen.
(4) Wij aanvaarden aansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen als de klant aanspraak maakt op een schadevergoeding op grond van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers. Tenzij er sprake is van opzettelijke contractbreuk, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(5) Wij aanvaarden ook aansprakelijkheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor zover wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (verplichting waarvan de schending de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt) of kardinale verplichtingen (verplichtingen die essentieel zijn voor een correcte naleving van de overeenkomst en waarop de klant vertrouwt) schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(6) Voor zover de klant aanspraak maakt op een schadevergoeding in plaats van de dienst, is onze aansprakelijkheid ook in het kader van par. 3 beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
(7) Onze aansprakelijkheid voor verwijtbaar fataal letsel, fysiek letsel of schade aan de gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
(8) Tenzij hierboven anderszins bepaald aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. (9) De verjaringstermijn voor aanspraken op grond van gebreken bedraagt 12 maanden vanaf de overdracht van het risico.
(10) De verjaringstermijn in het geval van een leveringsregressie conform §§ 478, 479 BGB blijft hierdoor onaangetast; deze bedraagt 5 jaar, gerekend vanaf de levering van het artikel met een gebrek.

VII. Aansprakelijkheid

(1) Verdere aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in § 6 wordt uitgesloten – ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering. Dit geldt met name voor vorderingen tot schadevergoeding vanwege een fout bij het aangaan van de overeenkomst, vanwege andere schendingen van plichten of aanspraken wegens onrechtmatige daad conform § 823 BGB.
(2) De beperking conform par. 1 is ook van toepassing voor zover de klant, in plaats van vergoeding van de schade te eisen, vervanging van nutteloze onkosten in plaats van reparatie/vervanging verlangt.
(3) Voor zover de vergoeding van schade door ons is uitgesloten of beperkt, is deze dat ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom voor tot aan alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst is voldaan. In geval van contractbreuk door de klant, met name in het geval van niet tijdige betaling, hebben wij het recht om het eigendom terug te nemen. Door het terugnemen van het eigendom wordt de overeenkomst ontbonden. Nadat het eigendom is teruggenomen hebben wij het recht deze te gelde te maken. De opbrengst hiervan moet worden gecrediteerd op de verplichtingen van de klant, verminderd met gepaste kosten voor het te gelde maken van de eigendom.
(2) De klant is verplicht de eigendom als een goed huisvader te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht de eigendom op eigen kosten zodanig te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade dat de nieuwwaarde is verzekerd. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn dient de klant deze tijdig en voor eigen rekening uit te voeren.
(3) In geval van inbeslagname of andere tussenkomsten van derden dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, zodat we een actie kunnen indienen in overeenstemming met § 771 ZPO. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering in overeenstemming met § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
(4) De klant heeft het recht om het eigendom in zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen; daarbij dient hij echter alle vorderingen ter hoogte van het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief btw) van onze vordering die voortvloeit uit de doorverkoop aan zijn klant of derde partij aan ons over te dragen, ongeacht of het eigendom zonder of met een verwerking werd doorverkocht. De klant behoudt na deze overdracht het recht om deze vordering te innen. Ons recht om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft en in het bijzonder geen verzoek indient voor een schikking of insolventieprocedure of zijn betalingen heeft gestaakt. Indien dit het geval is, kunnen wij verlangen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en de schuldenaars, alle voor het innen noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht.
(5) Het verwerken of wijzigen van het eigendom door de klant gebeurt altijd voor ons. Als het eigendom wordt verwerkt met andere voorwerpen die niet van ons zijn, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe eigendom naar rato van de waarde van het eigendom (het uiteindelijke factuurbedrag inclusief btw) en de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking. Voor het door het verwerken ontstane eigendom geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde eigendom.
(6) Als het eigendom wordt gemengd met andere voorwerpen die niet van ons zijn, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe eigendom naar rato van de waarde van het eigendom (het uiteindelijke factuurbedrag inclusief btw) en de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de vermenging. Als bij het vermengen het eigendom van de klant als het hoofdeigendom moet worden beschouwd, wordt als overeengekomen aangenomen dat de klant ons naar rato het mede-eigendom overdraagt. De klant behoudt het resulterende eigendomsrecht of mede-eigendom voor ons.
(7) De klant draagt om onze vorderingen tegen hem zeker te stellen ook de vorderingen aan ons over die ontstaan door de verbinding van het eigendom met een perceel van een derde.
(8) We verbinden ons ertoe de betreffende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden meer dan 10% hoger is dan de vorderingen waarvoor de zekerheid geldt; de keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

IX. Rechtsmacht en plaats van uitvoering –

(1) Als de klant een handelaar is, is onze plaats van vestiging de plaats van uitvoering. Wij hebben echter het recht om de klant te dagvaarden in de rechtbank waaronder zijn woonplaats ressorteert.
(2) Het toepasselijk recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het Europese kooprecht is uitgesloten. (3) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging zijn onze prijzen ‘af fabriek’.